گانت چارت ابزاری است برای برنامه ریزی پروژه كه برای نمایش زمان‌بندی فعالیت های لازم برای تكمیل پروژه از آن استفاده می شود. در یك گانت چارت، هر فعالیت (وظیفه) در یك ردیف نمایش داده می‌شود. تاریخ‌ها به صورت افزایش روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها در بالای ردیف‌ها بسته به مدت زمان پروژه نشان داده می‌شود.

زمان مورد انتظار برای هر فعالیت توسط خطوط افقی كه انتهای سمت چپ آن زمان مورد انتظار شروع فعالیت و انتهای سمت راست آن زمان مورد انتظار پایان و تكمیل آن است نشان داده می شود. فعالیت ها می توانند به ترتیب، یا موازی و یا اشتراكی انجام شوند.

با توجه به پیشرفت فعالیت های پروژه، چارت با پر شدن خطوط افقی (Bars) به صورت بخشی از زمان تعیین شده فعالیت كه برای تكمیل آن پیش بینی شده است به روز می شوند. به این ترتیب، می‌توان با نگاهی سریع به نمودار پیشرفت پروژه را با كشیدن خط عمودی در زمانی كه چارت بررسی می‌شود تعیین نمود. وظایف تكمیل شده در سمت چپ خط عمودی قرار می گیرند. وظایف جاری با خط عمودی تقاطع پیدا می كنند و اگر از برنامه عقب باشند قسمت پر شده آنها در سمت چپ خط عمودی و آنهایی كه از برنامه جلوتر هستند قسمت پر شده آنها در سمت راست خط عمودی قرار می گیرد. وظایفی كه باید در زمان های آتی تكمیل شوند كاملا در سمت راست خط عمودی قرار می گیرند.

برای پروژه‌هایی كه به صورت تیمی انجام می‌شوند بهتر است كه ستون مجزایی برای اضافه نمودن افرادی كه مسؤل انجام آن هستند در نظر گرفته شود. گاهی اوقات در پروژه موارد مهمی وجود دارند (مانند موعدهای مقرری كه می‌بایست كاری یا محصولی میانی از پروژه تحویل شود) كه می توان آنها را در زمان بندی پروژه نشان داد، اما این موارد یك وظیفه یا فعالیت نمی‌باشند. این موارد در گانت چارت به عنوان موعد (milestone) مشخص می شوند و علامت آنها یك مثلت بر عكس است.